Αλέξανδρος ο Αιτωλός 

Ποιητής του 3ου αιώνα π.Χ.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Επιγράμματα συλλογής Πλανούδη, Επικαιρότητα