Κατσαΐτη, Ιουλία 
Λοιποί τίτλοι
(2018) Hycner, Richard, Η θεραπευτική σχέση ως ίαση στην ψυχοθεραπεία Gestalt, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης [επιμέλεια σειράς]
(2014) Μυτσκίδου, Πασχαλιά Μ., Εγώ και οι άλλοι, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης [επιμέλεια σειράς]
(2013) Παπάνης, Ευστράτιος, Ο θαμπωμένος καθρέφτης του εαυτού μας, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης [επιμέλεια σειράς]