Μυλώνη, Βαρβάρα 
Μεταφράσεις
(2014) Fahy, John, Αρχές μάρκετινγκ, Κριτική
(2014) Fahy, John, Αρχές μάρκετινγκ, Κριτική
 
Λοιποί τίτλοι
(2017) Συλλογικό έργο, Σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής των επιχειρήσεων, Utopia [επιμέλεια]
(2016) Συλλογικό έργο, Βασικές αρχές στρατηγικής, Κριτική [επιμέλεια]
(2016) Συλλογικό έργο, Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων, Κριτική [επιμέλεια]
(2016) Συλλογικό έργο, Διοίκηση ανθρώπινων πόρων, Utopia [επιμέλεια]