Γαλούνης, Μάρκος 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2012) Πρακτικά Γ΄ διεθνούς συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, Εταιρεία Παπαδιαμαντικών Σπουδών