Κιουμούση, Κυριακή 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2019) Ρευστά όρια, Εντύποις