Τουρνά, Κάτια 
Μεταφράσεις
(2008) Falola, Toyin, Η διεθνής πολιτική του πετρελαίου, Εκδόσεις Παπαζήση
 
Λοιποί τίτλοι
(2000) Γερμενής, Αναστάσιος Ε., Ιατρική ανοσολογία, Εκδόσεις Παπαζήση [επιμέλεια]