Καλλία, Μαρία 
Μεταφράσεις
(1992) Merleau - Ponty, Maurice, 1908-1961, Η πρόζα του κόσμου, Βιβλιοπωλείον της Εστίας