Χρόνη, Μαρία 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2013) Η πανίδα στη διατροφή και στην ιατρική στο Βυζάντιο, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2018) Λαϊκή ιατρική και ιατρική επιστήμη: Σχέσεις αμφίδρομες, Ακαδημία Αθηνών [εισήγηση]
(2011) Ζώα και περιβάλλον στο Βυζάντιο (7ος-12ος αι.), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών [εισήγηση]
(2010) Το Επαρχικόν Βιβλίον Λέοντος ς΄ του Σοφού, Κανάκη [κείμενα, επιμέλεια]