Ιστορία του ανατολικού ζητήματος

Ιστορία του ανατολικού ζητήματοςÉduard Driault
μετάφραση: Χαράλαμπος Άννινος

Ελεύθερη Σκέψις, 2005
487 σελ.
[Κυκλοφορεί]
Τιμή € 25,48

[...] Περιττόν να επιδείξωμεν την σπουδαιότητα και την ιδιαιτέραν διά τους Έλληνας αναγνώστας σημασίαν του έργου τούτου [...] Διότι είναι τω όντι μελέτη ευσυνείδητος, μετά πολυμαθείας και επιστασίας καταρτισθείσα, παρακολουθούσα δε και καθορίζουσα και διευκρινίζουσα από της αρχής αυτού μέχρι των ημερών μας το πολύκροτον ζήτημα, το αφορών ιδιαίτατα το ελληνικόν έθνος, τας παρούσας και τας μελλούσας αυτού τύχας. [...]

(από τον προλογικό σημείωμα του εκδότη Μιχαήλ Α. Δεπάστα στην έκδοση του 1900)


Περιεχόμενα του βιβλίου:

Η γένεσις
- Βυζάντιον και Σταμπούλ
- Το ανατολικόν ζήτημα κατά τον ΙΗ΄ αιώνα
- Το μέγα σχέδιο του Ναπολέοντος
Η μεταρρύθμισις της Τουρκίας και οι διαμελισμοί αυτής
- Η ανεξαρτησία της Ελλάδος
- Μαχμούτ και Μεχμέτ
- Ο κριμαϊκός πόλεμος και συνέπειαι αυτού. Μεταρρυθμίσεις και αυτονομίαι
- Ο εν χερσονήσω του Αίμου πόλεμος
Τα σύγχρονα ζητήματα
- Τα εν Ευρώπη, Αρμενία, Κρήτη, Μακεδονία
- Εν Ασία - Άγγλοι και Ρώσσοι
-Εν Αφρική - Το ζήτημα του Νείλου και το ζήτημα του Νίγηρος