"Άρατε πύλας..."

"Άρατε πύλας..."Αλέξανδρος Μωραϊτίδης
εικονογράφηση: Εύα Καραντινού

Παρρησία, 2008
44 σελ.
ISBN 978-960-98013-7-9, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 10,00

Ποσάκις δακρύων εξ αγνώστου χαράς...
έμεινα να βλέπω κρυφά-κρυφά την τρυφεράν αυτήν του Επιταφίου πομπήν, κατερχομένην από τον ανήφορον, εισπνέων βαθέως εν άσθματι ως εντός κήπου ανθέων, ως να ήθελον να ροφήσω διά μιας όλην εκείνην την μαρμαρυγήν, ως να ήθελον να χορτάσω όλην εκείνην την αχόρταστον μαγείαν!