Η διεθνής πολιτική στον 21ο αιώνα

Η διεθνής πολιτική στον 21ο αιώναΧαράλαμπος Παπασωτηρίου

Ποιότητα, 2008
274 σελ.
ISBN 978-960-7803-45-0, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 21,40

Ο σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να παρουσιάσει μια γενική θεώρηση της διεθνούς πολιτικής στις αρχές του 21ου αιώνα, θεμελιωμένη στην ανάλυση των διαχρονικών δομών και των διαχρονικών κεντρικών χαρακτηριστικών του διεθνούς συστήματος. Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται στην πεποίθηση, ότι για να γίνουν κατανοητές οι τρέχουσες εξελίξεις στην επιφάνεια της διεθνούς πολιτικής, πρέπει να διεισδύσει κανείς πιο βαθειά στις διαχρονικές δομές της. Στηρίζεται επίσης στην πεποίθηση, ότι το παρόν δεν μπορεί να ερμηνευθεί αποκομμένο από το παρελθόν. Για να μην χαθεί κανείς μέσα στις πολλές λεπτομέρειες του παρόντος, πρέπει να τις ερμηνεύει με κάποια αποστασιοποίηση και υπό το πρίσμα του ιστορικού υπόβαθρου. Οι κανονικότητες της διεθνούς πολιτικής, που αποτελούν το αντικείμενο της επιστήμης των διεθνών σχέσεων, γίνονται εμφανείς μέσω της μακροσκοπικής εξέτασης της ιστορίας.

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται όχι μόνο στους ειδικούς των διεθνών σχέσεων, αλλά και σε ένα ευρύτερο κοινό που έχει τη στοιχειώδη μόρφωση και περιέργεια για να "μυηθεί" στις βαθύτερες και ουσιαστικές όψεις της διεθνούς πολιτικής. Τα πρώτα επτά κεφάλαια του βιβλίου επικεντρώνονται περισσότερο στις διαχρονικές δομές και στα διαχρονικά χαρακτηριστικά της διεθνούς πολιτικής, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τις εκφάνσεις τους στις αρχές του 21ου αιώνα. Τα υπόλοιπα εννέα κεφάλαια επικεντρώνονται πιο συγκεκριμένα στις κυριότερες τάσεις και εξελίξεις της διεθνούς πολιτικής στις αρχές του 21ου αιώνα, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη το ιστορικό υπόβαθρο και τις διαχρονικές πτυχές της.