Σαγγάριος

Σαγγάριος


Εποποιία και καταστροφή στη Μικρά Ασία

Δημήτρης Φωτιάδης

Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε., 2011
206 σελ.
ISBN 978-960-503-034-6, [Κυκλοφορεί]

Στρατιώται!

Η φωνή της πατρίδος μας εκάλεσε και πάλιν επί κεφαλής υμών. Δεχθήτε τον εγκάρδιον του Βασιλέως σας χαιρετισμόν. Είμαι υπερήφανος διά σας. Δία την αποφασιστικότητα με την οποίαν αγωνίζεσθε τον απελευθερωτικόν της φυλής αγώνα εδώ όπου από αιώνων πνέει ο Ελληνισμός. Δεν αγνοείται ποίας ευγενούς ιδέας είσθε υπέρμαχοι επί του ιερού τούτου εδάφους. Μάχεσθε υπέρ της ιδέας της ελληνικής, η οποία εδώ εγέννησε τον απαράμιλλον εκείνον πολιτισμόν, ο οποίος ουδέποτε θα παύση να προκαλή του κόσμου τον θαυμασμόν. Η ανδρεία σας εγγυάται του αγώνος την επιτυχίαν. Αι άρεταί σας εγγυώνται, ότι εκ των Θυσιών και της νίκης σας θα αναθάλη εφάμιλλος προς εκείνον πολιτισμός. Και του πολιτισμού αυτού σεις θα είσθε οι δημιουργοί. Άξιοι των προγόνων, θα κληροδοτήσετε εις τα παιδιά σας έργον αντάξιον και εκείνων και υμών.

Στρατιώται! Έπι το έργον. Όλοι ηνωμένοι. Με την καρδίαν πλήρη από αγάπην προς την Ελλάδα μας, την μίαν και αδιαίρετον. Και από την αφοσίωσιν προς την αποστολήν αυτής την μεγάλην και αιωνίαν, της οποίας όλοι είμεθα όργανα. Εμπρός, επί το έργον. Ο Βασιλεύς σας είναι μαζί σας. Και σας οδηγεί όπου η επιταγή της πατρίδος μας καλεί όλους. Ο "Ύψιστος θα ευλόγηση τον δίκαιον αγώνα μας.

Κωνσταντίνος Β΄

Περιέχονται τα κείμενα:

- Τα ντοκουμέντα
- Τα πρόσωπα
- Οι εικόνες
- Το γεγονός
- Τα πριν
- Τα μετά
- Επίμετρο