Διεθνείς σχέσεις και πολιτική στην παγκόσμια εποχή

Διεθνείς σχέσεις και πολιτική στην παγκόσμια εποχήAndrew Heywood
μετάφραση: Χρήστος Α. Φραγκονικολόπουλος, Φίλιππος Προέδρου
επιμέλεια: Χρήστος Α. Φραγκονικολόπουλος, Φίλιππος Προέδρου

Κριτική, 2013
862 σελ.
ISBN 978-960-218-776-0, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 56,00

Μια σύγχρονη, πλήρης εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, προσανατολισμένη στις μελλοντικές εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο. Ο συγγραφέας συνδέει τη θεωρία με την πράξη και παρουσιάζει τις σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις σε κεντρικά ζητήματα, με έμφαση στο συνδυασμό των κύριων παραδόσεων της θεωρίας των διεθνών σχέσεων με μια πιο πολυεπιστημονική προσέγγιση.

Στα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του βιβλίου περιλαμβάνονται:
- Μελέτες περίπτωσης με τίτλο 'Η παγκόσμια πολιτική σε δράση' όπου εξετάζονται κεντρικής σημασίας γεγονότα και ο τρόπος με τον οποίο αυτά μας βοηθούν να κατανοήσουμε την παγκόσμια πολιτική.
- Πλαίσια με τίτλο 'Παγκόσμιοι δρώντες' όπου αναλύονται η φύση των κύριων διαμορφωτών της παγκόσμιας σκηνής, η επίδραση και η σημασία τους.
- Περιλήψεις των επιμέρους θεωρητικών προσεγγίσεων και ορισμοί των βασικών εννοιών.
- Βιογραφικά των σημαντικότερων θεωρητικών με πληροφορίες για τη ζωή και τις ιδέες τους.
- Πλαίσια με τίτλο 'Συζητώντας' όπου παρουσιάζονται οι κυριότερες θέσεις σε διάφορα ζητήματα των διεθνών σχέσεων, ενθαρρύνοντας την κριτική σκέψη.


Κριτικές - Παρουσιάσεις
Δημήτρης Σκάλκος, Βιβλία για το Πάσχα, "The Books' Journal", τχ. 31, Μάιος 2013
Σωτήρης Ντάλης, Διεθνείς σχέσεις και παγκόσμια πολιτική, "The Books' Journal", τχ. 30, Απρίλιος 2013