Ανάπτυξη και ευημερία στον 21ο αιώνα

Ανάπτυξη και ευημερία στον 21ο αιώνα


Η προσέγγιση των οικολογικών οικονομικών και η περίπτωση της Ελλάδας

Φίλιππος Προέδρου

Εκδόσεις iWrite.gr, 2013
206 σελ.
ISBN 978-618-5067-05-2, [Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή]
Τιμή € 18,50

Η παγκόσµια πολιτική και οικονοµική ζωή διέπεται από το παράδειγµα της µεγέθυνσης της οικονοµίας. Η περαιτέρω µεγέθυνση, ωστόσο, είναι στις µέρες µας τόσο ανέφικτη όσο και ανεπιθύµητη. Η λογική της µεγέθυνσης προσκρούει, πρώτα απ' όλα, σε αµείλικτα οικολογικά όρια που αναχαιτίζουν τις επεκτατικές τάσεις της οικονοµικής σφαίρας και ανακόπτουν µέρος της οικονοµικής δραστηριότητας. Δεύτερον, στο βαθµό που λαµβάνει χώρα η οικονοµική µεγέθυνση, δηµιουργεί υψηλά οικολογικά κόστη και ολοένα και χαµηλότερες οικονοµικές απολαβές. Τρίτον, το παράδειγµα της µεγέθυνσης διαιωνίζει τη µονοπώληση της ηθικής και φιλοσοφικής σφαίρας από την οικονοµική λογική και, τέταρτον, διατηρεί τεράστιες ανισότητες και λειτουργεί εις βάρος κοινωνικών αγαθών και της κοινωνικής συνοχής.

Υπό το βάρος των οικολογικών, οικονοµικών, πολιτικών και κοινωνικών αυτών αρνητικών συνεπειών, είναι απαραίτητη µία εναλλαγή παραδείγµατος µε στόχο τη διατήρηση του κεκτηµένου βιοτικού επιπέδου και τη βελτίωση της ανθρώπινης διαβίωσης εντός των δεδοµένων βιοφυσικών ορίων, και µε έµφαση στην αρτιότερη πολιτειακή οργάνωση και στην κοινωνική δικαιοσύνη. Σε αυτό το πλαίσιο, η αποδόµηση του κυρίαρχου παραδείγµατος είναι το πρώτο απαραίτητο βήµα προς την περιχαράκωση ενός νέου εναλλακτικού παραδείγµατος, αυτού των οικολογικών οικονοµικών, που προτείνει ένα ολιστικό πλαίσιο δράσης εναρµονίζοντας την οργάνωση του κοινωνικού κόσµου µε τους αναπόδραστους νόµους της φύσης. Μία τέτοια προσέγγιση οδηγεί σε ριζοσπαστικές προτάσεις πολιτικής στον ενεργειακό, οικονοµικό και πολιτικό τοµέα τόσο σε παγκόσµιο επίπεδο, όσο και σε τοπικό και κρατικό.

Παράλληλος στόχος του βιβλίου, έτσι, είναι να προδιαγράψει ένα νέο σχέδιο δράσης που θα καταστήσει την Ελλάδα βιώσιµη οικολογικά, χρηµατοπιστωτικά, ενεργειακά και οικονοµικά. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει την απαγκίστρωση από πρότερα ιδεολογικά θέσφατα και αγκυλώσεις και µία νέα θεώρηση της κοινωνικής ζωής και των στόχων που αυτή πρέπει να υπηρετεί.


Κριτικές - Παρουσιάσεις
Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, Ελλάδα και οικολογικά οικονομικά, "The Books' Journal", τχ. 41, Μάρτιος 2014