Τα δικαιώματα της μειοψηφίας για πληροφόρηση και για έλεγχο

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας για πληροφόρηση και για έλεγχο


Γενικές αρχές. Ερμηνεία των άρθρων 141-144 Ν 4548/2018

Ιωάννης Π. Μάρκου

Νομική Βιβλιοθήκη, 2019
368 σελ.
ISBN 978-960-622-900-8, [Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή]
Τιμή € 46,00

Αντικείμενο του προκείμενου πονήματος "Τα δικαιώματα της μειοψηφίας για πληροφόρηση και για έλεγχο" είναι η ερμηνεία των άρθρων 141-144 του N 4548/2018. Προηγείται η συστηματική ένταξη των εν λόγω δικαιωμάτων μειοψηφίας στο ισχύον σύστημα προστασίας των μετόχων της μειοψηφίας και η οριοθέτησή τους έναντι των λοιπών δικαιωμάτων των μετόχων. Σε συνδυασμό και με τα ισχύοντα γενικά στο ιδιωτικό εταιρικό δίκαιο γίνεται συγχρόνως προσπάθεια να εντοπιστούν ορισμένοι γενικοί κανόνες και αρχές που μπορούν να εφαρμόζονται συμπληρωματικά και κατά την άσκηση των ερευνώμενων δικαιωμάτων μειοψηφίας. Διότι τα εν λόγω δικαιώματα μειοψηφίας αποτελούν μετοχικά δικαιώματα.

Οι κανόνες τους δεν αποτελούν εξαιρετικό δίκαιο (ius singulare) αλλά κανόνες ιδιαίτερης κατηγορίας (ius proprium), οι οποίοι αποτελούν αναπόσταστο τμήμα του ισχύοντος ιδιωτικού δικαίου της AE. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στη συναγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την ερμηνεία και τα όρια της άσκησης των κατ’ιδίαν δικαιωμάτων μειοψηφίας, εν όλω ή εν μέρει. το καίριο ζήτημα, το οποίο ανακύπτει κατά τη διαμόρφωση των υπαρχόντων δικαιωμάτων μειοψηφίας, τοποθετείται πέραν της αρχής της κεφαλαιουχικής πλειοψηφίας, που ισχύει κατά τη λήψη των αποφάσεων για την «κανονική» άσκηση της διοίκησης/ διαχείρισης, και συνίσταται στην αναζήτηση της πρόσφορης διαμόρφωσής τους έτσι ώστε να είναι εφικτή η πραγματοποίηση του σκοπού (ratio legis) του περί ου ο λόγος δικαιώματος.