Ο Βύρων εν Ελλάδι

Ο Βύρων εν Ελλάδι


Έκθεσις των κατά την μετάβασιν του Βύρωνος εν Ελλάδι

Κόμης Πέτρος Γκάμπα
μετάφραση: Μπάμπη Αννίνου

Εκάτη, 2005
311 σελ.
ISBN 960-408-035-0, ISBN-13 978-960-408-035-9, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 13,86

... "Τα κλεινά κατορθώματα, άτινα φαίνονται σήμερον εξασφαλίζοντα την απελευθέρωσιν της Ελλάδος, επεβεβαίωσαν τας προρρήσεις του Βύρωνος, αποδείξαντα ότι και οι ελπίδες του ήταν βάσιμοι, και τα σχέδιά του είχον την έμπνευσιν ευγενή. Πάντως ο Ελληνικός λαός την ημέραν του θριάμβου του δεν ελησμόνησε τον ευεργέτην του, απέδειξε δε ότι συναισθάνεται βαθύτατα τας υποχρεώσεις του προς τον μέγαν άνδρα, και η ευγνωμοσύνη του θα διαρκέση ενόσω το όνομά του θα καταλέγεται μεταξύ των εθνών της οικουμένης...