Εγγραφή νέου χρήστη.

Επωνυμία του Φορέα που εκπροσωπεί ο αιτών.
ΑΦΜ του φορέα.
Διεύθυνση URL
Όροι χρήσης.